Input:

Zatezna kamata na špediterske usluge

13.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

D.o.o. je ugovorilo da svom kupcu osim špediterskih usluga fakturira i troškove carine (carina + PDV). Špediter je plaćao carinske troškove umjesto kupca. Kupcu je izdao račun za špediterske usluge i carinu. Kako kupac nije u ugovorenom roku podmirio račun, za zakašnjenje u plaćanju obračunata mu je zakonska zatezna kamata na cijeni iznos računa. Kupac osporava pravo na obračun kamate za troškove carine (prelazne stavke) već smatra da je samo na onaj dio računa koji se odnosi na špeditersku uslugu moguće obračunati zateznu kamatu. Jesmo li, kao špediteri, točno obračunali kamatu?

Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčanih obveza duguje, pored glavnice i zatezne kamate.

Iz Vašeg upita shvaćam da ste ugovorili plaćanje PDV-a i carine, uz špeditersku uslugu, u ime kupca. Uz pretpostavku da ste poštivali obveze iz ugovora i porez i carinu u korist Državnog proračuna platili pravovremeno te kupac nije pretrpio štetu po osnovi zakašnjele uplate u smislu dodatnih zateznih kamata, imate pravo na cijelo svoje novčano potraživanje obračunati zatezne kamate ukoliko isto nije bilo podmireno u roku dospijeća od strane kupca. Neovisno što dio računa predstavljaju prelazne stavke, imate pravo na zatezne kamate za svaki dan kašnjenja u naplati potraživanja. Svrha zateznih kamata i jeste penaliziranje dužnika koji kasni s ispunjenjem novčane obveze. Osim toga, strogo gledano , obračunati PDV i na špeditersku uslugu je prelazna stavka, a za taj dio kupac prihvaća obračun zateznih kamata. Pitanje zakonskih zateznih kamata uređeno je i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i to člancima 10a-14a. Posebno ističem odredbe članka 12.a

  1. Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: