Input:

Prodaja i povratni najam za obveznike HSFI-a u kontekstu financijskog najma - evidentiranje u poslovnim knjigama najmoprimca

28.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.1.3 Prodaja i povratni najam za obveznike HSFI-a u kontekstu financijskog najma – evidentiranje u poslovnim knjigama najmoprimca

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Povratni najam (engl. sale and lease back) odnosi se na transakciju prodaje neke imovine i ponovno uzimanje iste imovine u najam. Pri tome je potrebno voditi računa da računovodstveni postupak s prodajom i transakcijom povratnog najma ovisi o tome radi li se o poslovnom ili financijskom najmu.

Čl. 5 o leasingu (Nar. nov., br, 141/13) definira povratni leasing kao pravni posao u kojem sudjeluju samo primatelj leasinga i davatelj leasinga, na način da primatelj leasinga u svojstvu dobavljača objekta leasinga prodaje objekt leasinga davatelju leasinga kojeg zatim davatelj leasinga predaje na korištenje primatelju leasinga, uz obvezu primatelja leasinga na plaćanje naknade.

S računovodstvenog aspekta najam je uređen HSFI-om 6 – Dugotrajna materijalna imovina te HSFI-om 15 – Prihodi, koji najam definiraju kao ugovor na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za plaćanje ili niz plaćanja, pravo upotrebe određene imovine u dogovorenom razdoblju. Prodaja i transakcija povratnog najma odnose se na prodaju neke imovine i uzimanje te imovine u najam, pri čemu vlasnik nekog sredstva (ujedno primatelj leasinga i dobavljač objekta leasinga) prodaje to sredstvo davatelju leasinga, a zatim davatelj leasinga s njim sklapa ugovor o leasingu kako bi primatelj leasinga isto sredstvo ponovno uzeo u najam.

Prema tome, kod povratnog najma radi se o priznavanju dvije različite poslovne transakcije, i to: a) kupoprodaje neke imovine te b) evidentiranje transakcije temeljem ugovora o leasingu, što se može prikazati na sljedeći način:

Najamnina i prodajna cijena u pravilu su međuovisne jer se o njima pregovara bez većeg vremenskog odmaka, a prodaja i transakcija povratnog najma uobičajeno se provode prema fer vrijednosti, jer je prodajna cijena imovine najčešće veća ili jednaka tekućoj tržišnoj cijeni.

Kod početnog priznavanja, u poslovnim knjigama najmoprimca financijski najam se treba priznati u bilanci najmoprimca kao imovina i obveze po iznosima jednakima fer vrijednosti iznajmljene dugotrajne materijalne imovine ili, ako je niže, sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma. Svi početni izravni troškovi najmoprimca dodaju se iznosu koji je priznat kao imovina (toč. 6.25. HSFI-a 6, toč. 13.20. HSFI-a 13 – Obveze).

Kod naknadno mjerenja, u poslovnim knjigama najmoprimca minimalna plaćanja najma potrebno je podjednako podijeliti između financijskog troška i smanjenja nepodmirene obveze. Financijski trošak će se


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: